درباره ما

در انتشار فصلنامه رسمی عمران رهاب که بر پایه سوابق چند دهه تلاش تخصصی و مطبوعات صاحب امتیاز آن مهندس رضا طباطبایی حرکت جدید خود را آغاز نموده است تلاش شده تا جایگاه صحیح و کارکرد درست از یک نشریه مکتوب تخصصی شناخته شود و از این رو اهم تلاش ما در این نشریه پرداخت دقیق و موشکافانه به مسائل فنی و تخصصی حوزه صنعت احداث است. به عبارتی نظر به اینکه امروز براساس دسترسی وسیع به فضای مجازی سطح دسترسی به اطلاعات و داده ها بسیار بالا رفته است در این مجال خواهیم کوشید تا به نحوی مثبت و موثر با سفارش مقالات تحلیلی حول مـوضوع های روز مهندسی عمق این اطلاعات را افزون تر و دانش حاصله کاربردی کنیم. همچنین به منظور ارزیابی و نقد دیدگاه های تخصصی میزگرد با نخبگان و مصاحبه های فنی با صاحب نظران را دستور کار خود خواهیم داشت تا هرجه بیشتر در راستای کارکرد امروزی و حفره تحلیل و نقد در رسانه ها گام برداریم. در این راستا تحریریه فصلنامه عمران رهاب از تمام صاحب نظران و فعالین عرصه ساخت و ساز ، محیط زیست و عمران و آبادی کشور دعوت می نماید تا ضمن راهنمایی و ارشاد این تیم مطبوعاتی را در مسیر پر چالش پیش رو حمایت نموده و با مقالات تحلیلی و عمیق خود ما را در این راه همراه باشند.

مسئولین

سهیل آل رسول

سردبیر

مهدی رضی خسروشاهی

مدیر اجرایی

علیرضا تقی زادیه

مدیر مسئول

سید رضا طباطبائی ایرانی

صاحب امتیاز

دکتر فرید وکیلی تهامی

شورای سیاست گذاری

محمدرضا صافدل

اعضای هیأت تحریریه

دکتر فرهنگ شعفی

شورای سیاست گذاری

امیر آریازند

اعضای هیأت تحریریه

شورای سیاست گذاری

دکتر عمید مسعودی، دکتر اسماعیل طلوعی، مهندس سید رضا طباطبائی ایرانی، دکتر فرهنگ شعفی، دکتر فرخ شریفی، دکتر فرید وکیلی تهامی

اعضای هیأت تحریریه

علیرضا تقی زادیه، جواد سیار، امیر آریازند، محمدرضا صافدل، مهدی رضی خسروشاهی