مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتیکی

دانلود

نویسنده: فرید وکیلی تهامی و همکاران

موضوعات : عمران رهاب 2